HYEENA RY:N SÄÄNNÖT

Säännöt on hyväksytty Hyeenan kokouksissa 31.3.2021 ja 21.4.2021.

PRH hyväksynyt 9.6.2021.

 

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristöalan ja fysiikan opiskelijayhdistys Hyeena ry. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Hyeena.

Hyeenan kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Hyeenan virallinen kieli on suomi.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Hyeenan tarkoituksena on yhdistää yhdistykseen kuuluvia opiskelijoita, tukea heidän henkisiä pyrkimyksiään sekä edistää harrastusta ammattiasioihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Hyeena toimii jäsentensä etujärjestönä pitämällä yhteyttä muihin ainejärjestöihin, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan, sekä tarpeen vaatiessa yhdistyksiin ja järjestöihin, jotka edistävät Hyeenan toimintaa; järjestämällä kokouksia, informaatio-, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja; pitämällä yhteyttä jäsenistön koulutusyksiköihin koulutusta kehitettäessä.

Toimintansa tukemiseksi Hyeena voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa kioskitoimintaa, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta, harjoittaa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvän materiaalin myyntiä, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muuta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää tarpeellista varainhankintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen hyödyn hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

Hyeena on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

3§ JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Hyeenalla voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet.

Hyeenan varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Hyeenan kokouksen toimesta kaikki Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristöalan ja fysiikan sekä näihin rinnastettavissa olevien koulutusohjelmien opiskelijat.

Kannattajajäseninä voivat olla oikeustoimikelpoiset luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita Hyeenan toiminnasta ja haluavat tukea sitä.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti tukenut Hyeenan toimintaa tai on muuten ansioitunut toimissaan opiskelun edistämiseksi Itä-Suomen yliopiston ympäristöalan tai fysiikan tai näihin rinnastettavissa olevissa koulutusohjelmissa. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään 20 varsinaista jäsentä esittämällä ehdotuksensa kirjallisesti hallitukselle. Ehdotus käsitellään seuraavassa Hyeenan kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava 5/6 kannatus Hyeenan kokouksessa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää kevätkokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsenistä pidetään rekisteriä Hyeenan hallituksen toimesta. Uudet jäsenet hyväksytään Hyeenan kokouksessa.

Hyeenan jäsen voi erota jäsenyydestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta Hyeenan kokouksen pöytäkirjaan.

 

4§ HALLITUS

Hyeenan hallitukseen kuuluu syyskokouksessa jäsenistöstä valitut puheenjohtaja, seitsemästä (7) kolmeentoista (13) varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän (7) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä jakaa muut toimenkuvat ensimmäisessä kokouksessaan.

Hyeenan hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Toimikausi alkaa 1. tammikuuta.

Hyeenan hallituksen tehtävänä on noudattaa Hyeenan hyväksyttyjä sääntöjä, pitää jäsenrekisteriä sekä hoitaa Hyeenan asioita ja taloutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyeenan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun jompikumpi katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/3 hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään 1/3 jäsenistä on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt varajäsen tulee tilalle.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä, ellei kukaan hallituksen äänivaltaisista jäsenistä erikseen pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

 

5§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Hyeenan nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

6§ TILINTARKASTUS

Hyeenan tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinkäyttöoikeudet määrää Hyeenan hallitus.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta Hyeenan viralliselle ilmoitustaululle sekä Hyeenan sähköpostilistalle.

 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hyeenan kokous on kevät- tai syyskokous tai erityistä asiaa varten koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.

Hallituksen täydentäminen tulee tehdä yhdistyksen kokouksessa.

Hyeenan kevätkokous pidetään vuosittain helmi-toukokuun välisenä aikana ja syyskokous pidetään vuosittain syys-marraskuun välisenä aikana.

Ylimääräinen Hyeenan kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kokous on järjestettävä kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Hyeenan kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Hyeenan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai Hyeenan kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä, ellei kukaan äänivaltaisista jäsenistä erikseen pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

 

9§ KEVÄTKOKOUS

Hyeenan kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Vahvistetaan kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä Hyeenan edellisen kauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 8. Ilmoitusasiat
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen

 

10§ SYYSKOKOUS

Hyeenan syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Vahvistetaan kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan puheenjohtaja tulevalle toimikaudelle
 8. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. Ilmoitusasiat
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

 

11§ TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen kokous tai hallitus voivat määrätä erilaisia tehtäviä varten hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikunnan ja toimihenkilön toimikausi ja toimivalta. Toimihenkilöillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

 

12§ KERHOT

Hyeenan varsinaiset jäsenet voivat perustaa Hyeenan alaisuuteen rekisteröimättömän kerhon, jonka toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hallitukselle, joka hyväksyy tai hylkää ehdotuksen. Kerhon toiminta ei voi olla Hyeenan etujen tai toiminnan tarkoituksen vastaista. Hallitus voi tarvittaessa puuttua kerhon toimintaan ja sillä on oikeus lakkauttaa kerho.

 

13§ KURINPITO

Jäsentä, joka on toiminut vastoin Hyeenan tarkoitusperiä ja sääntöjä, voidaan joko nuhdella tai hänet voidaan erottaa Hyeenan jäsenyydestä. Nuhtelun voi suorittaa Hyeenan hallitus tai Hyeenan kokous, jos asiasta päätetään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Hyeenan kokous voi erottaa jäsenen, mikäli 5/6 Hyeenan kokouksen äänioikeutetuista niin päättää.

 

14§ MUUT SÄÄNNÖKSET

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Hyeenan kokouksen päätöksellä. Hyväksyminen tapahtuu, mikäli kaksi vähintään kahden viikon ja enintään kolmen kuukauden välein pidettyä kokousta hyväksyy muutoksen 5/6 äänten enemmistöllä.

Jos ehdotus Hyeenan purkamisesta on tehty, on asiaa käsiteltävä samassa järjestyksessä ja samanlaisin enemmistöin kuin sääntöjen muutosta.

Hyeenan purkautuessa on sen omaisuus luovutettava purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämään, yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

Muuten noudatettakoon sitä, mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.