Yhdistyksen säännöt

Hyeena ry:n säännöt

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa 21.10.2009 ja 11.11.2009.

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristöalan ja fysiikan opiskelijayhdistys Hyeena ry. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Hyeena.

Hyeenan kotipaikka on Kuopion kaupunki. Hyeenan virallinen kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Hyeenan tarkoituksena on yhdistää yhdistykseen kuuluvia opiskelijoita, tukea heidän henkisiä pyrkimyksiään sekä edistää harrastusta ammattiasioihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Hyeena toimii jäsentensä etujärjestönä pitämällä yhteyttä muihin ainejärjestöihin, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan, sekä tarpeen vaatiessa yhdistyksiin ja järjestöihin, jotka edistävät Hyeenan toimintaa; järjestämällä kokouksia, informaatio-, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja; pitämällä yhteyttä jäsenistön koulutusyksiköihin koulutusta kehitettäessä.

Toimintansa tukemiseksi Hyeena voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa kioskitoimintaa, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta, harjoittaa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvän materiaalin myyntiä, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muuta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää tarpeellista varainhankintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen hyödyn hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

Hyeena on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3§ JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Hyeenalla voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet.

Hyeenan varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Hyeenan kokouksen toimesta kaikki Itä- Suomen yliopiston fysiikan, teknisluonnontieteellisen ja ympäristötieteen koulutusohjelmien opiskelijat.

Kannattajajäseninä voivat olla oikeustoimikelpoiset luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita Hyeenan toiminnasta ja haluavat tukea sitä.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti tukenut Hyeenan toimintaa tai on muuten ansioitunut toimissaan opiskelun edistämiseksi Itä-Suomen yliopiston fysiikan tai ympäristöalan koulutusohjelmissa. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään 20 varsinaista jäsentä esittämällä ehdotuksensa kirjallisesti hallitukselle. Ehdotus käsitellään seuraavassa Hyeenan kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava 5/6 kannatus Hyeenan kokouksessa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää kevätkokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsenistä pidetään rekisteriä Hyeenan hallituksen toimesta. Uudet jäsenet hyväksytään Hyeenan kokouksessa.

Hyeenan jäsen voi erota jäsenyydestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta Hyeenan kokouksen pöytäkirjaan.

4§ HALLITUS

Hyeenan hallitukseen kuuluu syyskokouksessa jäsenistöstä valitut puheenjohtaja, seitsemästä kolmeentoista varsinaista jäsentä ja kahdesta seitsemään varajäsentä. Lisäksi hallitus voi nimetä toimihenkilöitä suorittamaan hallituksen asettamia toimeksiantoja. Toimihenkilöillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä jakaa muut toimenkuvat ensimmäisessä kokouksessaan.

Hyeenan hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Toimikausi alkaa 1. tammikuuta.

Hyeenan hallituksen tehtävänä on noudattaa Hyeenan hyväksyttyjä sääntöjä, pitää jäsenrekisteriä sekä hoitaa Hyeenan asioita ja taloutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyeenan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun jompikumpi katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/3 hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten heiltä vaatii. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään kahta arkipäivää aikaisemmin Hyeenan virallisilla ilmoitustauluilla sekä Hyeenan sähköpostilistalla.

Hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään 1/3 jäsenistä on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt varajäsen tulee tilalle.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä, ellei kukaan hallituksen äänivaltaisista jäsenistä erikseen pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

5§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Hyeenan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Hyeenan tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinkäyttöoikeudet määrää Hyeenan hallitus.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta Hyeenan virallisille ilmoitustauluille sekä Hyeenan sähköpostilistalle.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hyeenan kokous on syys- tai kevätkokous tai erityistä asiaa varten koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.

Hallituksen täydentäminen tulee tehdä yhdistyksen kokouksessa.

Hyeenan syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa ja kevätkokous vuosittain helmi- maaliskuun välisenä aikana.

Ylimääräinen Hyeenan kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kokous on järjestettävä kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Hyeenan kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä, ellei kukaan äänivaltaisista jäsenistä erikseen pyydä suljettua lippuäänestystä. Äänten

mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

9§ SYYSKOKOUS

Hyeenan syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle

7. Hyväksytään tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle

8. Valitaan puheenjohtaja tulevalle toimikaudelle

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

11. Ilmoitusasiat

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen

10§ KEVÄTKOKOUS

Hyeenan kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista
5. Esitetään edellisen vuoden hallituksen toimintakertomus
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Hyeenan edellisen kauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

9. Ilmoitusasiat

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

11§ ALAJAOSTOT

Hyeenan varsinaiset jäsenet voivat perustaa Hyeenan alaisuuteen rekisteröimättömän kerhon tai harrastuspiirin, jonka toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hallitukselle, joka hyväksyy tai hylkää ehdotuksen. Alajaostojen toiminta ei voi olla Hyeenan etujen tai toimintatarkoituksen vastaista. Hallitus voi tarvittaessa puuttua alajaoston toimintaan.

12§ KURINPITO

Jäsentä, joka on toiminut vastoin Hyeenan tarkoitusperiä ja sääntöjä, voidaan joko nuhdella tai hänet voidaan erottaa Hyeenan jäsenyydestä. Nuhtelun voi suorittaa Hyeenan hallitus tai Hyeenan kokous, jos asiasta päätetään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Hyeenan kokous voi erottaa jäsenen, mikäli 5/6 Hyeenan kokouksen äänioikeutetuista niin päättää.

13§ MUUT SÄÄNNÖKSET

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Hyeenan kokouksen päätöksellä. Hyväksyminen tapahtuu, mikäli kaksi vähintään kahden viikon ja enintään kolmen kuukauden välein pidettyä kokousta hyväksyy muutoksen 5/6 äänten enemmistöllä.

Hyeenan virallinen tunnus on vuonna 1976 järjestetyn suunnittelukilpailun perusteella valittu tunnus. Hyeenan virallista tunnusta käytetään Hyeenan leimasimessa sekä jäsenistön opiskelijahaalarin selässä.

Hyeenalla on lisäksi vuonna 1993 järjestetyn suunnittelukilpailun perusteella valittu Hyeenamerkki. Hyeenamerkkiä voivat käyttää myös muut kuin Hyeenan jäsenet.

Jos ehdotus Hyeenan purkamisesta on tehty, on asiaa käsiteltävä samassa järjestyksessä ja samanlaisin enemmistöin kuin sääntöjen muutosta.

Hyeenan purkautuessa on sen omaisuus luovutettava purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämään, yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

Muuten noudatettakoon sitä, mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.