HYEENA RY:N TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Hyeena ry:n hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet hallituksen kokouksessa 17.4.2023 ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Hyeena ry:n tarkoituksena on edistää opiskelijoidemme hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä luoda laumastamme sellainen, jossa jokaisella on hyvä ja turvallinen olla omana itsenään.

Hyeena ry:n tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

”Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.”

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus osallistua tapahtumiimme ja olla osa ainejärjestöämme ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, rasismista, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.”

– Yhdenvertaisvaltuutettu, Syrjintä.fi

Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Laissa häirintä määritellään käyttäytymisenä, jolla loukataan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti. Häirinnässä henkilö luo käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilöä halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin.”

– Yhdenvertaisvaltuutettu, Syrjintä.fi

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.”

– Tasa-arvovaltuutettu, tasa-arvo.fi

Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät.”

– Punainen risti

Turvallisemman tilan takaamiseksi velvoitamme jokaisen tapahtumiin osallistuvan henkilön ja ainejärjestömme jäsenen noudattamaan alla olevia ohjeita. Jokainen Hyeena ry:n hallituksen jäsen on myös sitoutunut toimimaan turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti.

 • Kunnioita toisia ja kohtaa jokainen sellaisena kuin he ovat.
 • Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske kysymättä lupaa. Muista, ettet voi
  tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
 • Älä pilkkaa, halvenna tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Älä juoruile
  tai arvostele. Älä tahallasi jätä toisia ryhmän ulkopuolelle.
 • Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta,
  etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai
  toimintakyvystä.
 • Älä painosta ketään juomaan alkoholia tai arvostele toisen päätöstä olla juomatta.
  Jokaisella on oikeus päättää itse alkoholinkäytöstään. Muista, että olet vastuussa
  omasta käytöksestäsi myös alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua
  keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös
  toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Opi tunnistamaan omat ennakkoluulosi ja niistä johtuvat käyttäytymismallit ja näiden
  vaikutus muihin.
 • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat
  ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja
  tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Muista, että sanoilla on merkitys. Jokainen kokee asiat eri tavalla. Toiselle jokin vitsi
  voi olla harmiton, kun taas toinen voi kokea sen loukkaavana ja epämiellyttävänä.
 • Älä vähättele toisen kokemuksia.
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.
 • Älä epäröi puuttua, jos havaitset epäasiallista käytöstä. On meidän jokaisen vastuu
  puuttua rohkeasti, kun havaitsemme syrjintää, häirintää tai muuten epäasiallista
  käytöstä.
 • Pidä huoli, että omalla toiminnallasi edistät ja olet mukana luomassa
  turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa tilaa.

Tapahtumajärjestäjillä on oikeus keskeyttää jokin ohjelmanumero tai esimerkiksi sitsilaulu, mikäli ne rikkovat turvallisemman tilan periaatteita tai on muuten epäsovelias.

Tapahtumajärjestäjillä/ hallituksen jäsenillä on oikeus poistaa epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö välittömästi tapahtumasta. Näissä tilanteissa pyrimme toimimaan mahdollisimman hienotunteisesti.

Jos koet häirintää, syrjintää tai minkäänlaista epämiellyttävää tai epäasiallista käytöstä, ota ensisijaisesti asia puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Ihminen voi erehtyä ja keskustelun kautta hänellä on mahdollisuus muuttaa toimintaansa. Mikäli et saa asiaa ratkaistua tai et voi/halua ottaa asiaa itse puheeksi, niin ole yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön

 • Kerro mitä olet kokenut tai mitä on tapahtunut.
 • Jatka keskustelua häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteen selvittämiseksi. Muista, että
  kaikki tapahtuu sinun suostumuksellasi ja asia viedään niin pitkälle kuin toivot.
 • Muista, että voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön myös silloin, kun et toivo, että
  asialle varsinaisesti tehdään mitään, mutta kaipaat kuitenkin keskustelutukea.

Jos koet tilanteen, jossa jotakuta muuta häiritään ja haluat ilmoittaa siitä:

Ole yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön ja kerro mitä olet nähnyt tai mitä on tapahtunut. Häirintäyhdyshenkilö on toiveestasi yhteydessä kokemasi tilanteen eri osapuoliin ja jatkaa asian selvittämistä heidän kanssaan.

Hyeena ry on nimittänyt häirintäyhdyshenkilöiksi Nea Pekkola (neapek@uef.fi) ja Joni Hoffrén (jonihoff@uef.fi). Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla luottamuksellisesti yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikäli koet minkään tasoista epäasiallista kohtelua tapahtumissamme tai yliopistolla. Häirintäyhdyshenkilöt auttavat, tukevat, ohjeistavat sekä puuttuvat pyydättäessä näihin tilanteisiin. Häirintäyhdyshenkilöiden puhelinnumerot löytyvät
Hyeena tiedottaa – WhatsApp-ryhmien kuvauksista.

Mikäli kumpikaan häirintäyhdyshenkilöistä ei ole tapahtumassa paikalla henkilökohtaisesti, voit ottaa yhteyttä tapahtumajärjestäjiin tai keneen tahansa muuhun paikalla olevaan hallituksen jäseneen. Voit myös laittaa anonyymisti palautetta palautelomakkeen kautta. Voit myös ottaa yhteyttä kehen tahansa muuhun hallituksen jäseneen.

Mikäli häirintätilanteessa on toisena osapuolena Hyeena ry:n hallituksen edustaja, voit silti olla luottamuksellisesti yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin tai suoraan puheenjohtajaan. Mikäli joku edellä mainituista toimijoista on käyttäytynyt sinua kohtaan häiritsevästi tai epäasiallisesti, etkä koe voivasi ottaa asiaa esille kenenkään hallituksen jäsenen kanssa, ota yhteys ISYY:n
häirintäyhdyshenkilöön.